Ulogujte se

Kamata po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Za potrebe sastavljanja poreskog bilansa obveznik poreza na dobit treba da utvrdi razliku između iznosa kamate obračunate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica (kamata “na dohvat ruke”) i kamate po tržišnim uslovima (kamata “van dohvata ruke”) koja se uključuje u poresku osnovicu.

Ovaj servis je namenjen obveznicima koji su se saglasno članu 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18), opredelili da za potrebe utvrđivanja iznosa kamate “van dohvata ruke” koriste propisane kamatne stope, tj. kamatne stope koje ministar finansija pravilnikom (koji donosi za svaku kalendarsku godinu, počev od 2013. godine) utvrdi kao kamatne stope za koje će se smatrati da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

Dakle, ovaj servis se koristi za obračun kamate “van dohvata ruke”, dok se za obračun kamate “na dohvat ruke” (koji je neophodno uraditi da bi se utvrdila razlika koja se uključuje u poresku osnovicu prilikom sastavljanja Poreskog bilansa) mogu koristiti, u zavisnosti od ugovorenog metoda obračuna kamate, sledeći servisi:

Za utvrđivanje razlike obračunatih kamata po principima “van dohvata ruke” i “na dohvat ruke” koristi se podatak “Ukupno obračunata kamata” iz Rezultata obrade.

Ovaj servis je namenjen obveznicima koji su se saglasno članu 61. stav 3. Zakona, opredelili da za potrebe utvrđivanja iznosa kamate “van dohvata ruke” koriste propisane kamatne stope, tj. kamatne stope koje ministar finansija pravilnikom utvrdi kao  kamatne stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

PRISTUP ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
(Korisnici koji su do sada koristili servise za obračune kamata na sajtu  www.cekos.rs za pristup sajtu www.kamata.rs koriste ista korisnička imena i lozinke. Korisnici Ekspert-a unose isto korisničko ime i lozinku sa kojim pristupaju programu Ekspert)


Ovo je pojednostavljena – prilagođena verzija servisa za mobilne uređaje. Sve opcije servisa dostupne su prilikom pristupa sa desktop računara.

Rezultati obrade

Dužnik/poverilac:

Tip poreskog obveznika i vrsta kredita ili zajma:

Prvi – poslednji dan obračuna:
Dugovanja (ukupno):
Uplate (ukupno):

Ukupno obračunata kamata:
Iznos duga sa kamatom na dan :

Dokument Obračunski period Tip Osnovica Broj dana Stopa Iznos Obračunsko
stanje kamate
Stanje duga

(g) – godišnja stopa

Obračun izvršen primenom propisanih stopa za . godinu. Iznosi dati u .

Izabrani način smanjenja obaveza po kreditu/zajmu: prvo se izmiruje osnovica pa kamatakamata pa osnovica.

 

 

Grafički prikaz rezultata obrade

Obriši