Ulogujte se

Sadašnja vrednost budućih novčanih tokova

Ovaj servis namenjen je izračunavanju sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova (priliva i odliva) uz primenu diskontne stope. Vremensko vrednovanje novčanih tokova (svođenje na sadašnju vrednost) je izuzetno značajno u donošenju većine finansijskih odluka. Na primer, u narednih pet godina očekujemo godišnje prilive (sa uključenim eventualnim prinosom) i te buduće prilive je potrebno svesti na isti vremenski trenutak, tj. utvrditi koliko vrede danas, da bi se donela odluka o investiranju. Ovo se postiže primenom diskontnog faktora/diskontne stope na očekivane prilive. Za diskontnu stopu se najčešće koristi kamatna stopa po kojoj Centralna banka (u Srbiji: Narodna banka Srbije) daje poslovnim bankama kredite za likvidnost. U našem servisu za obračun moguće je uneti neograničeni broj budućih iznosa sa odgovarajućim diskontnim stopama koji mogu biti isti kroz ceo period (što je najčešći slučaj), ali i različiti ukoliko za to postoji potreba.

Uputstvo za korišćenje

Diskontna stopa – unosi se odgovarajuća diskontna stopa za svaki pojedinačni iznos za diskontovanje. Podatak se unosi  bez oznake “%”, a decimalni separator može biti tačka ili zarez.

Iznos za diskontovanje – unosi se budući/očekivani pojedinačni iznos. Podatak se unosi bez separatora za hiljade, npr. 15400.25. Decimalni separator može biti tačka ili zarez.

Dodaj iznos – preko ove komande postavljate unete iznose i diskontne stope u obračun. Dodajte sve iznose i diskontne stope koje je potrebno uključiti u obračun. Iznosi i diskontne stope mogu biti isti kroz ceo period (što je najčešći slučaj), ali i različiti ukoliko za to postoji potreba.

NAPOMENA: najčešći je slučaj da se diskontovanje vrši sa istom godišnjom stopom sa fiksnim iznosima za svaku godinu. U ovom slučaju, unesite prvi iznos i diskontnu stopu, pa ukoliko se radi na primer o budućih pet godina, samo pritisnite 5 puta komandu Dodaj iznos i vaši podaci će biti uključeni u obračun (jer ukoliko ništa ne menjate komanda Dodaj iznos dodaje u obračun prethodno unete podatke).

Obračunaj – preko ove komande dobijate Rezultate obrade sa sadašnjom vrednošću budućih novčanih tokova.

Zatvori uputstvo za korišćenje

PRISTUP ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
(Korisnici koji su do sada koristili servise za obračune kamata na sajtu  www.cekos.rs za pristup sajtu www.kamata.rs koriste ista korisnička imena i lozinke. Korisnici Ekspert-a unose isto korisničko ime i lozinku sa kojim pristupaju programu Ekspert)

 

REZULTATI OBRADE

Napomena: Diskontni faktori su dati poštujuci kumulativni efekat različitih diskontnih stopa.

Sadašnja vrednost novčanog toka

Iznos Diskontni faktor Sadašnja vrednost
1 2 3 4 (2×3)
Ukupno: