Obaveza plaćanja javnih prihoda po osnovu kamate zbog kašnjenja u isplati zarada

Mišljenje Ministarstva finansija RS, br. 413-00-181/2015-04 od 04/04/2016

Odredbom člana 9. stav 1. tačka 8) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu naknade materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade (plate), odnosno naknade za izgubljenu zaradu (platu).

Članom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – US i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93, 22/99 – dr. propis, 23/99 – ispravka, 35/99 – dr. propis i 44/99 – dr. propis) propisano je da ako dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze, duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj saveznim zakonom.

Odredbom člana 278. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima utvrđeno je da poverilac ima pravo na zateznu kamatu bez obzira na to da li je pretrpeo kakvu štetu zbog dužnikove docnje.

Imajući u vidu navedeno, primanje fizičkog lica – u konkretnom slučaju po osnovu razlike između zarade koja sadrži naknadu za topli obrok i regres za period od 2006. do 2008. godine i (manje) isplaćene zarade za taj period, u vezi sa kojim ostvaruje zateznu kamatu koja po svojoj suštini predstavlja naknadu štete zaposlenom koju je trpeo (jer nije blagovremeno ostvario prihod – deo zarade koji mu je po tom osnovu pripadao saglasno zakonu i opštem aktu kod poslodavca) za period od momenta dospelosti potraživanja do dana podnošenja prijave potraživanja u likvidacionom postupku, ne predstavlja prihod fizičkog lica koji podleže plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Ministarstvo finansija napominje da se porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade obračunavaju i plaćaju po odbitku, što znači da je isplatilac u obavezi da za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod porez i doprinose obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, osim ako Zakonom nije drukčije propisano. S tim u vezi, saglasno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15 i 15/16), ukoliko porez i doprinosi nisu obračunati i uplaćeni u momentu isplate prihoda (konkretno zarade), na dugovani iznos poreza i doprinosa kamata (po osnovu neplaćenih javnih prihoda) se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

Ekspert logoDokument je preuzet sa www.ekspert.rs