Uputstvo za korišćenje obračuna kamata po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, referentnoj stopi ECB, referentnoj stopi SAD

Opšte informacije

 • Servisi za obračun kamate po eskontnim/referentnim stopama sadrže dnevno ažurne stope kamata (za koje ne postoji potreba unosa od strane korisnika, jer se iste automatski ažuriraju).
 • Najraniji datumi obračuna:
  • po eskontnoj/referentnoj stopi NBS – 24/01/1994
  • po referentnoj stopi ECB – 1/01/2002
  • po referentnoj stopi SAD – 13/07/1990
 • Korisnici koji pristupaju ovom servisu preko mobilnih telefona, zbog optimizacije u prikazu pristupaju pojednostavljenoj verziji servisa.
UNOS PODATAKA

Referentna-1

Format podataka:
U svako od polja “Datum:” podaci se unose u formatu dan/mesec/godina, npr. 03/05/2012. Podatke možete uneti i preko kalendara koji se nalazi uz polje.
U svako od polja “Iznos:” podaci se unose bez separatora za hiljade, npr. 15400.25. Decimalni separator može biti tačka ili zarez.

1  Obračun zaključno sa – unesite poslednji dan obračuna, odnosno datum sa kojim vršite obračun. Ukoliko ne unesete podatak, u polju je postavljen tekući datum.
(obavezan unos – ukoliko se menja)

2s  Podaci o dužniku – naziv dužnika, adresa i sl. Uneti podaci u ovom polju će se pojaviti u Rezultatima obrade – Kamatnom listu.
(neobavezan unos)

3p  Metod obračuna – odabir da li se obračun vrši po složenom interesnom računu (konformni) ili po prostom interesnom računu (proporcionalni).
(obavezan unos – ukoliko se menja)

4  Vrsta promene – odabir tipa promene – dugovanje ili uplata. Ukoliko ne promenite, u polju je postavljen tip promene “Dugovanje”.
(obavezan unos – ukoliko se menja)

5  Datum promene – za dugovanje – datum od koga se obračunava kamata (prvi dan docnje); za uplate – datum kada je izvršena uplata.
(obavezan unos)

6  Iznos – iznos dugovanja ili uplate.
(obavezan unos)

7  Dokument – referentni dokument na osnovu koga ste uneli dugovanje ili uplatu, kao npr. broj ugovora na osnovu koga se obračunava kamata i sl.
(neobavezan unos)

8  Dodaj u obračun – podaci o dugovanju ili uplati se uključuju u obračun.
(obavezna komanda)

U obračun možete uneti neograničen broj promena (dugovanja i uplata) na način objašnjen pod rednim brojevima 4 do 8.

Učitaj promene – Preuzimanje promena sa Vašeg računara – pogledati: “Preuzimanje i snimanje promena sa/na Vaš računar”.

Primer izgleda forme nakon unetih podataka:

Referentna-2

Pregled unetih promena:
Nakon aktiviranja komande “Dodaj u obračun” u formi se pojavljuje pregled unetih podataka sa mogućnošću brisanja preko komande “Obriši”.
Komande nad obračunom:
Nakon aktiviranja komande “Dodaj u obračun” u formi postaje aktivna komanda: “Obračunaj”.
OBRAČUN KAMATE – KOMANDE “OBRAČUNAJ” I “PONIŠTI”
 Obračunaj – komanda za obračun kamate.  Nakon unetih podataka ovom komandom dobijate “Rezultate obrade – Kamatni list” sa kompletnim obračunom i grafičkim prikazom stanja duga kroz vreme. Uz dobijene “Rezultate obrade – Kamatni list” nalaze se sledeće komande:
 • U Word – snimanje dobijenih rezultata u *.doc fajl
 • U Excel – snimanje dobijenih rezultata u *.xls fajl
 • Štampa – štampanje “Rezultata obrade – Kamatni list”

Ukoliko u obračunu postoje uplate dužnika, u mogućnosti ste da pre aktiviranja komande “Obračunaj” izaberete redosled namirenja selektovanjem jedne od dve opcije: “osnovicu pa kamatu” ili “kamatu pa osnovicu”.

x Poništi obračun – Komanda preko koje se briše celokupni obračun.

OBRAČUN KAMATE – PREUZIMANJE I SNIMANJE PROMENA SA/NA VAŠ RAČUNAR

Jedinstvena opcija na tržištu, koja je omogućena preko dve komande:

Učitaj – Korisnici mogu da umesto ručnog unosa podataka, promene direktno učitaju sa svog računara u csv formatu (“comma-separated values”) na sledeći način:

1. Pripremite csv fajl koji ćete učitati u obračun  na sledeći način: svaka linija koja predstavlja jednu promenu sadrži podatke o: datumu, iznosu (ukoliko je iznos pozitivan broj radi se o dugovanju, a ukoliko je negativan radi se o uplati), dokumentu (opciono).
Primer sadržaja/formata csv fajla:
01/04/2014,50000,Ugovor 222
15/06/2015,-35000,Uplata po Ugovoru 222
14/07/2015,62000,Ugovor 333

Vaš csv fajl može imati neograničen broj linija-promena, a njihovo preuzimanje i obračun će se izvršiti trenutno, pa ovu opciju preporučujemo svim korisnicima koji imaju potrebu za obračunima sa velikim brojem promena.

2. Unesite ručno podatke u polja:  “Obračun zaključno sa”, “Valuta za obračun” i opciono “Podaci o Dužniku”

3. Preko komande “Učitaj ” preuzmite Vaš csv fajl.

Nakon ovoga Vaši podaci su uneti i spremni za obračun, a ukoliko postoji potreba unete promene je moguće brisati ili dodavati nove.

 Snimi – Jednom unete promene je preko ove komande moguće snimiti lokalno na Vaš računar kao csv fajl. Ukoliko postoji potreba ovako snimljen csv fajl može se ponovo učitati u obračun preko komande “Učitaj“.