Ulogujte se

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate za:

  • Javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava (član 2. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji): porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na dodatu vrednost, akcize, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara i dr.;
  • Sporedna poreska davanja;
  • Porez i sporedna poreska davanja koje na osnovu Zakona naplaćuje jedinica lokalne samouprave (član 2a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji): lokalne takse (administrativne, komunalne, boravišne), lokalne naknade (za korišćenje građevinskog zemljišta, za uređenje građevinskog zemljišta, za unapređenje i zaštitu životne sredine), prihode po osnovu samodoprinosa i dr.;
  • Socijalne doprinose (čl. 2. i 65. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje): penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

(Pravni osnov: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 75.)

Obračun kamate za javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, sporedna poreska davanja, porez i sporedna poreska davanja koje na osnovu Zakona naplaćuje jedinica lokalne samouprave, socijalne doprinose.

 Uputstvo za korišćenje

PRISTUP ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
(Korisnici koji su do sada koristili servise za obračune kamata na sajtu  www.cekos.rs za pristup sajtu www.kamata.rs koriste ista korisnička imena i lozinke. Korisnici Ekspert-a unose isto korisničko ime i lozinku sa kojim pristupaju programu Ekspert)


Ovo je pojednostavljena – prilagođena verzija servisa za mobilne uređaje. Sve opcije servisa dostupne su prilikom pristupa sa desktop računara.

Rezultati obrade

Dužnik:

Prvi – poslednji dan obračuna:
Dugovanja (ukupno):
Uplate (ukupno):

Ukupno obračunata kamata:
Iznos duga sa kamatom na dan :

Dokument Obračunski period Tip Osnovica Broj dana Stopa Iznos Obračunsko
stanje kamate
Stanje duga

(g) – godišnja stopa, (m) – mesečna stopa
Obračun izvršen primenom stopa važećih na dan: . Iznosi dati u .

Izabrani način evidentiranja uplata: uplatama se prvo izmiruje osnovica pa kamatakamata pa osnovica.

 

 

Grafički prikaz rezultata obrade

Obriši