Propisane su kamate van dohvata ruke za 2024. godinu

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2024. godinu koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 48/2024 – na snazi od 8. juna 2024. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 5,02% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,16% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 4,31% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 5,02% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,80% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 4,19% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 2,42% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

(9) 4,55% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

2) za druga privredna društva:

(1) 7,57% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 8,30% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 6,12% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 6,23% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,54% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 8,20% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 4,25% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.


Pogledajte: Pregled kamata “van dohvata ruke” za kredite i zajmove povezanih lica po godinama (2013. do 2024.)