CEKOS IN DOO – privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting

Kamata “van dohvata ruke” za kredite i zajmove povezanih lica

Kamata van dohvata ruke tabela

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 17/14 i stupio je na snagu 15. februara 2014. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2013. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

3,30% na kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;

2,88% na kredite u USD i dinarske indeksirane u USD;

2,21% na kredite u CHF i dinarske indeksirane u CHF;

za druga privredna društva:

17,11% na kratkoročne kredite u RSD;

14,73% na dugoročne kredite u RSD;

7,88% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;

6,55% na dugoročne kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;

9,25% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske indeksirane u CHF;

6,30% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

7,57% na kratkoročne kredite u USD i dinarske indeksirane u USD;

5,56% na dugoročne kredite u USD i dinarske indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 23/15 i stupio je na snagu 10. marta 2015. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2014. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

7,14% na kratkoročne kredite u RSD;

4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

13,82% na kratkoročne kredite u RSD;

11,12% na dugoročne kredite u RSD;

6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 91/15 - aut. tum., 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 12/16 - na snazi od 20. februara 2016. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2015. i 2016. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

6,29% na kratkoročne kredite u RSD;

13,46% na dugoročne kredite u RSD;

3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

10,81% na kratkoročne kredite u RSD;

9,99% na dugoročne kredite u RSD;

5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 91/15 - aut. tum., 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 12/16 - na snazi od 20. februara 2016. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2015. i 2016. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

6,29% na kratkoročne kredite u RSD;

13,46% na dugoročne kredite u RSD;

3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

10,81% na kratkoročne kredite u RSD;

9,99% na dugoročne kredite u RSD;

5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje i 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 21/17 - na snazi od 18. marta 2017. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2017. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

3,17% na kratkoročne kredite u RSD;

4,38% na dugoročne kredite u RSD;

3,13% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

4,20% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

1,34% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,63% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

3,30% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

6,46% na kratkoročne kredite u RSD;

6,39% na dugoročne kredite u RSD;

3,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

4,25% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

7,08% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

4,61% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,72% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2016. godinu, a koji se sastavlja u 2017. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016).

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15 i 113/17), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2018. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 18/2018 - na snazi od 17. marta 2018. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2018. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

3,10% na kratkoročne kredite u RSD;

4,10% na dugoročne kredite u RSD;

3,19% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

2,45% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

3,12% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

3,33% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

5,84% na kratkoročne kredite u RSD;

5,58% na dugoročne kredite u RSD;

3,10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

3,42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

12,97% na kratkorične kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

8,21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

4,41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

4,16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2017. godinu, a koji se sastavlja u 2018. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017).

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15, 113/17 i 95/18), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2019. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 13/2019 - na snazi od 8. marta 2019. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2019. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

2,72% na kratkoročne kredite u RSD;

3,64% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5,05% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

2,98% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,91% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

4,25% na kredite u NOK i dinarske kredite indeksirane u NOK;

1,92% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

1,41% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

4,98% na kratkoročne kredite u RSD;

5,69% na dugoročne kredite u RSD;

2,71% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

2,90% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

7,61% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,08% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

4,12% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2018. godinu, a koji se sastavlja u 2019. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018).

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2020. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 21/2020 - na snazi od 14. marta 2020. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2020. godinu kamatne stope su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 1,92% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 2,71% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,11% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,87% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,54% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 3,23% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 4,71% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,55% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,64% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,87% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 7,52% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(7) 4,83% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(8) 4,05% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2019. godinu, a koji se sastavlja u 2020. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 13/19).

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 24/2020 - na snazi od 19. marta 2021. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 0,67% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 3,79% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,83% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,94% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 2,56% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 3,69% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 3,90% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,32% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,83% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 6,86% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 1,57% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 4,01% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2020. godinu, a koji se sastavlja u 2021. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 21/20).

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2022. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 139/2022 - na snazi od 24. decembra 2022. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 0,50% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 2,86% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,75% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,91% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 2,31% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 3,12% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 3,39% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,25% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,73% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 6,94% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 1,85% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 3,54% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 24/2023 - na snazi od 6. aprila 2023. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 1,48% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,47 na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,25% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 4,43% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,63% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 1,91% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

(9) 4,01% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

2) za druga privredna društva:

(1) 3,88% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,74% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,22% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,84% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,18% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 4,28% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2022. godinu, a koji se sastavlja u 2023. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2022. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 139/22).

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2024. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 48/2024 - na snazi od 8. juna 2024. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 5,02% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,16% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 4,31% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 5,02% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,80% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 4,19% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 2,42% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

(9) 4,55% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

2) za druga privredna društva:

(1) 7,57% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 8,30% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 6,12% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 6,23% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,54% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 8,20% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 4,25% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

 

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2023. godinu, a koji se sastavlja u 2024. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 24/23).