Ulogujte se

Kamata van dohvata ruke za kredite i zajmove povezanih lica

Kamata van dohvata ruke tabela

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3*. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 17/14 i stupio je na snagu 15. februara 2014. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2013. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

3,30% na kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;

2,88% na kredite u USD i dinarske indeksirane u USD;

2,21% na kredite u CHF i dinarske indeksirane u CHF;

za druga privredna društva:

17,11% na kratkoročne kredite u RSD;

14,73% na dugoročne kredite u RSD;

7,88% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;

6,55% na dugoročne kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;

9,25% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske indeksirane u CHF;

6,30% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

7,57% na kratkoročne kredite u USD i dinarske indeksirane u USD;

5,56% na dugoročne kredite u USD i dinarske indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove. 

Član 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

"(3) Za potrebe utvrđivanja iznosa kamate koja bi se po principu "van dohvata ruke" obračunavala na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica, ministar finansija može propisati iznose kamatnih stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom "van dohvata ruke"."

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 23/15 i stupio je na snagu 10. marta 2015. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2014. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

7,14% na kratkoročne kredite u RSD;

4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

13,82% na kratkoročne kredite u RSD;

11,12% na dugoročne kredite u RSD;

6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 91/15 - aut. tum., 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 12/16 - na snazi od 20. februara 2016. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2015. i 2016. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

6,29% na kratkoročne kredite u RSD;

13,46% na dugoročne kredite u RSD;

3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

10,81% na kratkoročne kredite u RSD;

9,99% na dugoročne kredite u RSD;

5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 91/15 - aut. tum., 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 12/16 - na snazi od 20. februara 2016. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2015. i 2016. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

6,29% na kratkoročne kredite u RSD;

13,46% na dugoročne kredite u RSD;

3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

10,81% na kratkoročne kredite u RSD;

9,99% na dugoročne kredite u RSD;

5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje i 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 21/17 - na snazi od 18. marta 2017. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2017. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

3,17% na kratkoročne kredite u RSD;

4,38% na dugoročne kredite u RSD;

3,13% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

4,20% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

1,34% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,63% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

3,30% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

6,46% na kratkoročne kredite u RSD;

6,39% na dugoročne kredite u RSD;

3,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

4,25% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

7,08% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

4,61% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5,72% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2016. godinu, a koji se sastavlja u 2017. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016).

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15 i 113/17), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2018. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 18/2018 - na snazi od 17. marta 2018. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2018. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

3,10% na kratkoročne kredite u RSD;

4,10% na dugoročne kredite u RSD;

3,19% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

2,45% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

3,12% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

3,33% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

5,84% na kratkoročne kredite u RSD;

5,58% na dugoročne kredite u RSD;

3,10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

3,42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

12,97% na kratkorične kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

8,21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

4,41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

4,16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2017. godinu, a koji se sastavlja u 2018. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017).

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15, 113/17 i 95/18), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2019. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 13/2019 - na snazi od 8. marta 2019. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2019. godinu kamatne stope su:

za banke i davaoce finansijskog lizinga:

2,72% na kratkoročne kredite u RSD;

3,64% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5,05% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

2,98% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,91% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

4,25% na kredite u NOK i dinarske kredite indeksirane u NOK;

1,92% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

1,41% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:

4,98% na kratkoročne kredite u RSD;

5,69% na dugoročne kredite u RSD;

2,71% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

2,90% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

7,61% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

3,08% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

4,12% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2018. godinu, a koji se sastavlja u 2019. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018).

Posted in Kamatne stope